Poskytujeme následující právní služby

 • právní konzultace v občanskoprávních věcech, právní rozbory, návrhy a realizace komplexního řešení dané problematiky
 • soupis veškerých typů občanskoprávních smluv
 • ochrana osobnostních práv a dobré pověsti
 • zajištění závazků, zástavní smlouvy na nemovité i movité věci, ručení
 • problematika spoluvlastnictví a společného jmění manželů
 • odpovědnost za vady věcí
 • odpovědnost za škodu a (nemateriální) újmu
 • poradenství v rámci exekučního řízení
 • advokátní úschova finančních prostředků
 • zakládání obecně prospěšných společností a spolků
 • zastupování v řízení o rozvod manželství
 • právní poradenství ve věci vypořádání společného jmění manželů a zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • úprava poměrů nezletilých
 • zastupování v řízení o výživné
 • dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • zastupování ve věcech odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • poskytování právního poradenství ve věci spolků a spolkového práva obecně
 • poskytování právního poradenství společenstvím vlastníků jednotek, sepis stanov SVJ
 • poskytování právního poradenství ve věcech škody na zdraví z dopravních nehod, zastupování při jednání s pojišťovnami při uplatnení škody z pojistné smlouvy i tzv. povinného ručení dle zákona č. 168/1999 Sb.

Pojistné právo

 • Právní poradenství ve věcech týkajících se pojistných smluv, včeteně smluv investičního životního pojištění, zastupování při jednání s pojišťovnami a v řízení před soudem, příp. Finančním arbitrem

Pracovní právo

 • Právní služby a poradenství ve věcech vzniku a zániku pracovního poměru
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Náhrada škody z pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Zastupování poškozeného při jednání se zaměstnavatelem a v soudním řízení ve věcech pracovních úrazů a nemocí z povolání

Nemovité věci

 • sepis kupních smluv nemovitých věcí, vč. komplexního zajištění procesu koupě, nebo prodeje nemovité věci
 • sepis darovacích smluv na nemovité věci
 • sepis nájemních smluv pro pronajímatele i nájemce
 • poradenství ohledně věcných břemen (služebností a reálných břemen) a dohod o společném užívání nemovitých věcí
 • sepisování zástavních smluv a poskytování konzultací ve věcech zástavních smluv
 • poradenství týkající se zadržovacího práva
 • příprava a podání zápisů do katastru nemovitostí České republiky

Dědické řízení

 • zastupování v dědickém řízení
 • sepisování návrhů dohod dědiců